Historie základní školy


Nejprve krátce z historie založení školy v Katově

Kdy se v Katově začaly vyučovat děti není možno přesné určit. Dle vyprávění Františka Skalky, bývalého učitele v Katově, tak jak zaznamenal správce školy J. Sicha, asi kolem roku 1819 a 1820 vyučoval děti v Katově František Urbánek, domkař č. 7, který byl povoláním krejčí. Zemřel v roce 1831. Jeho nástupcem se stal Jakub Pistor, učitel z Dolních Louček, který vyučoval po domech, ponejvíce v domě Fr. Urbánka č. 2 ve výměnečné světnici a v domě č. 5 Tomáše Pospíšila, rolníka. zase ve výměnečném domku. V Katově působil do roku 1830.

V té době byl Katov přiškolován do Křoví a před tím, když v roce 1 788 byla založena škola ve Březí patřil Katov školou tam. Do Březí ani do Křoví děti do školy pro velkou vzdálenost nechodily. V obci se i nadále vyučovalo po domech. Po Jakubovi Pistorovi začal ve vesnici vyučoval od 26. listopadu 1836 František Studený a působil v Katově do 11. listopadu 1855. Za jeho působení žádala v roce 1837 katovská obec, aby byla ze školního obvodu školy ve Křoví vyčleněna, že si zřídí samostatnou školu. Žádosti katovských v komisionelním ohledání v Katově dne 24. dubna 1837 nebylo vyhověno. Přesto však obec Katov byla ze Křoví vyškolena a přiškolena do školy ve Svatoslavi. Protože i do Svatoslavi děti do školy nechodily, postavili si v Katové školní budovu.

Je to nynější domek č. 32. Tato škola měla jen jednu světnici. Vzhledem k tomu, že dětí ve škole stále přibývalo a škola přestala svému účelu plně vyhovovat, bylo rozhodnuto, že bude postavena škola nová. Bylo to již za působení nového učitele Františka Skalky, který v Kalově učil od roku 1855 do roku 1883. Aby stavba nové školy byla finančně zajištěna, prodala obec obecní kovárnu, budovu staré školy č. 32), školní pole parcelní číslo 301 „Na dílech" a obecní pozemek na „Žernati". V nové škole se začalo vyučovati v roce 1865. (V současné době je to byt ve školní budově.) V této škole se vyučovalo do roku 1886, kdy byla postavena nová škola dvoutřídní, která slouží svému účelu dodnes.

Hlavní důvod, proč byla stavěna škola dvoutřídní, byl především ten, že obec Křižínkov požádala o vyškolení ze Křoví a přiškolení ke Katovu, když snaha o zřízení samostatné školy v Křižínkově skončila s nezdarem. Nechme však o této události promluvu přímého svědka pana J. Sichu, tak jak to zapsal do školní kroniky: „Když v roce 1883 v měsíci záři Josef Sicha začal na škole učitelovati, tu přihlásilo se více občanů z Křižínkova, by dítky jejich školu v Katově navštěvovati mohly. Příčina toho byla velká vzdálenost z obce Křižínkova do školy ve Křoví a také nepohodlná cesta času zimního. Vidouce občané křižínkovští prospěch svých dítek, kteréž v roce školním 1883–84 školu katovskou navštěvovati počaly (Veselá Marie, Fleková Marie, Slavíčková Marie, Kocián František, Synek Leopold, Vojtová Marie a Kateřina), přišli na myšlenku, zda by nebylo výhodnější buď do Katova se přiškoliti, nebo v Křižínkově samostatnou školu si zříditi. I žádali pana učitele Sichu, by jim žádost na vysokou c. k. zemskou školní radu o vyškolení se ze Křoví a zřízení samostatné školy v Křižínkově napsal. Žádost poslána. Avšak výnosem vys. c. k. zemské školní rady ze dne 5. května 1885 čís. 2 166 žádost obce Křižínkova za vyškolení ze školního obvodu křovského a zřízení samostatné školy obecné v Křižínkově byla pro nedostatek zákonitých podmínek zamítnuta. Zároveň byla vyzvána obec Křižínkov tímže výnosem, by přiškolení se ke Katovu s obcí Katovem vyjednávala. Za tou příčinou dostavili se občané Křižínkova dne 1. července 1885 do Katova a shodli se s občany katovskými na tom, že když bude v Katově dvoutřídní škola, přiškolí se Křižínkov ke Katovu.“

Na základě dohody mezi občany Křižínkova a Katova bylo započato s přístavbou nové školy 19. července roku 1886. Již 21. září téhož roku byla nová škola dostavěna a v nedělí 10. října 1886 o druhé hodině odpoledne bylo konáno slavnostní svěcení této školní budovy. Dne 19. října 1887 se pak začalo na dvoutřídní škole vyučovat. V této budově se po různých úpravách učí dodnes.