Aktuality

28. června 2019

Kontrola kanalizace

Problém s velkým nátokem dešťové vody.

Vážení spoluobčané,

musím Vás informovat o problémech spojených s čističkou odpadních vod (dále jen ČOV). Již déle se potýkáme s velkým nátokem dešťové vody, která v ČOV nemá co dělat a hrubě narušuje její chod. Přívalové srážky v posledních dnech způsobily, že situace je již neúnosná.
A to jak pro chod ČOV, tak pro finanční a organizační stránku obce s tím spojenou.

Jen při posledním přívalovém dešti byl nátok z Katova i Křižínkova neuvěřitelných 415 m3 během jednoho večera, a při předešlé prudké bouřce něco přes 200 m3. Běžný nátok za celý den je cca 50-60 m3.

Výše uvedené nás vede k nevyhnutelnému kroku, tedy k provedení zkoušky připojení na stokovou síť z jednotlivých nemovitostí kouřovou metodou, která má odhalit nesprávné napojení dešťových vod nebo případnou poruchu na kanalizaci.

Zde je třeba připomenout, že každá přípojka je smluvně vázána. V této smlouvě se uživatel mimo jiné zavazuje, cituji:

,,5.1 Kanalizací mohou být odváděny odpadních vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu obce Katov.

5.2. Odběratel (znečišťovatel) odpovídá za skutečnost, že do kanalizace nebudou z jeho kanalizační přípojky vypouštěny látky, které nejsou odpadními vodami, nebo které škodí provozu kanalizace (radioaktivní, infekční látky) a jiné ohrožující zdraví. Dále dešťové nebo povrchové vody, látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz ČOV.

5.3. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace se rozumí:
- vypouštění bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
- vypouštění v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem
Odběratel je povinen uhradit dodavateli ztráty vzniklé neoprávněným vypouštěním odpadních vod."

,, 8.1. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé neoprávněné vypouštění odpadních vod a dále případné náklady spojené se znovu obnovením čištění odpadních vod na ČOV.

8.2. Odběratel – vlastník připojené nemovitosti a odběratel – nájemce připojené nemovitosti odpovídají za závazky z této smlouvy vyplývající společně a nerozdílně a zavazují se veškeré závazky, které z této smlouvy vyplývají hradit jak je ve smlouvě uvedeno.
8.3. Smlouva automaticky přechází na případného nového vlastníka odkanalizované nemovitosti."

Aby nemuselo dojít k případnému postihu majitelů nemovitostí, u kterých by bylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, jež má každý vlastník nemovitosti s obcí uzavřenou, obracím se na Vás se žádostí o provedení důsledné kontroly připojení vlastních nemovitostí na stokovou síť a následné odstranění případných závad a nedostatků do 21.7.2019. Zkoušku provedete tak, že do každé dešťové vpustě nalejete vodu a ta následně nesmí protékat kontrolní odpadní šachtou (černý plastový/litinový kryt u vašeho domu).

Po této lhůtě bude prováděna zmiňovaná kouřová zkouška. Z důvodů předcházení tzv. ,,nouzových řešení" bude zkouška prováděna i nadále, a to namátkovým způsobem po dobu neurčitou.

Je třeba si uvědomit, že není našim zájmem obohacovat se na úkor případných viníků, ale vyřešit a odstranit velký problém, který někde je. Přece jen je to pro dobro nás všech obyvatel Katova i Křižínkova. Nikdo z nás přece nechce rapidní zdražení stočného, které nás mimochodem v nejbližších dnech čeká, ač ne naší vinou, nebo i horší věci, které nechci raději ani domýšlet.


Za Zastupitelstvo obce Katov
Zdeněk Požár, místostarosta